Inhoud & Procedure

Bewindvoering in het kort

Bewindvoering heet officieel meerderjarigenbewind of ook wel beschermingsbewind. Deze maatregel kan worden ingesteld voor een meerderjarige persoon, die het wegens lichamelijke of geestelijke omstandigheden niet (meer) lukt om zijn of haar financiële zaken te regelen. Een bewindvoerder neemt dit dan over: zowel het inkomen als alle financiële post komt bij de bewindvoerder binnen. De kantonrechter stelt de bewindvoering in, benoemt de bewindvoerder en houdt toezicht op de manier waarop de bewindvoerder met de financiën van cliënt omgaat. De cliënt blijft zelf ook bevoegd, maar het is van groot belang dat de afspraken met de bewindvoerder worden nageleefd en bijzondere beslissingen in overleg worden genomen. Uiteindelijk moet de bewindvoerder zich verantwoorden richting de kantonrechter. Naast het beheren van het inkomen en de bezittingen van cliënt, heeft de bewindvoerder tot taak om een oplossing te zoeken voor eventuele achterstanden in betalingen of problematische schuldensituaties. Hiervoor wordt in dergelijke gevallen een plan van aanpak opgesteld en met cliënt besproken.

Jaarlijks wordt door het landelijk overlegorgaan van de kantonrechters (LOVCK) de tarieven van bewindvoering bepaald. Wij houden ons aan de tarieven die gelden voor professionele bewindvoerders. Bij het opstarten van bewindvoering is een eenmalige ‘intakevergoeding’ verschuldigd, daarnaast wordt er maandelijks een vast tarief gefactureerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen dossiers zonder problematische schulden en dossiers met problematische schulden. Indien er op basis van de complexiteit extra werkzaamheden moeten worden verricht, worden deze slechts na toestemming van de kantonrechter in rekening gebracht. Bij het kennismakingsgesprek ontvangt cliënt een overzicht van de standaard en extra werkzaamheden.

De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

Tarieven 2024  Zonder schulden  Met schulden
Maandelijkse kosten - alleenstaand  € 133,10 incl. BTW      € 172,12 incl. BTW 
Maandelijkse kosten - 2 persoons  € 159,52 incl. BTW  € 183,11 - € 206,51 incl. BTW  
Kosten intake (alleenstaand)  € 751,41 incl. BTW      € 901,45 incl. BTW 
Uurtarief extra werkzaamheden  €   93,90 incl. BTW      €   93,90 incl. BTW 

 

Wie betaalt de kosten van bewindvoering?

In principe komen de kosten van bewindvoering voor rekening van de cliënt. Bij het opstarten van het dossier onderzoeken wij of de cliënt hiervoor zelf voldoende draagkracht heeft. Vaak is dat niet zo. In die gevallen vragen wij voor cliënt bijzondere bijstand aan, zodat deze kosten volledig (of deels) door de gemeente worden voldaan.